പഴയ പോസ്റ്റുകള്‍

Subscribe:

Saturday, 24 September 2011

അറിയാതെ

പറയാന്‍ മടിച്ചു ഞാന്‍ ആരോടും
അറിയാതെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചു പോയി
എന്റെ മനസിലാ സൌഹൃദം പ്രണയമായോ...
ഇനിയെങ്ങിനെ ഞാന്‍ നിന്നെ സുഹൃത്തായി കാണും ...
ഇനി ഞാന്‍ എങ്ങിനെ നിന്നോട് മിണ്ടും
ഇനിയെനിക്കാവില്ല കളികള്‍ പറയാന്‍
നിന്കൂടെ കൂടി ചിരിക്കാന്‍ ഒരുമിച്ചു കരയാന്‍
സ്വയം ഞാന്‍ അകലുന്നു പ്രിയനേ
അറിയാം നിനക്കുള്ള വിഷമം
പറയാന്‍ മടിച്ച എന്‍ പ്രണയം പോലെ
ഒരിക്കലും നടക്കില്ലെന്നു അറിയാം എങ്കിലും
ഇനിയെനിക്കാവില്ല തോഴ സുഹൃത്ത് ബന്ധം
അകലം ഞാന്‍ ദൂരെ ... ഇനിവരില്ലോരിക്കലും ...
അരുതെന്ന് പറയാതെ യാത്ര ചൊല്ലു....
(varsha)

No comments:

Post a Comment