പഴയ പോസ്റ്റുകള്‍

Subscribe:

Saturday, 24 September 2011

എന്റെ മുഖ പുസ്തകമേ ...

എന്റെ സ്വപങ്ങള്‍ നീ വിരിയിക്കുന്നു
എന്നുളിലെ മോഹങ്ങളേ നീ വരച്ചു കാട്ടുന്നു

എന്തെനിക്കരിയണം കാട്ടുന്നു നീ
പാട്ടായ് കാഴ്ചയായ് കാണാത്ത നാടുകള്‍

സ്നേഹ സന്ദേശങ്ങള്‍ തേടി എന്‍ വരികളായ്
ഒരു പാട് കൂട്ടുകാരെ സമ്മാനിക്കുന്നു നീ

ഇന്നെന്റെ വരിയിലെ ഈണം നീയെ
ഇന്നീ കട്ടോല കുരിപ്പുന്തിരിയുടെ കരവിരുവതും നീ

എന്റെ മുഖ പുസ്തകം നീയെ എന്‍ തൂലിക ചലിക്കുന്നു നിന്നിലൂടെ
എന്നുളിലെ കണ്ണുനീരും എന്നുള്ളിലെ ചെറു മന്ദഹാസവും

കവരുന്നു നീ പതിക്കുന്നു നീ ... കണ്ണിലെ കാഴ്ചയായ്
ഒരു നാളില്‍ നിന്നെ വിട്ടു ഞാന്‍ പോകാം എങ്കിലും

മറക്കില്ലൊരിക്കലും എന്റെ ഈ മുഖ പുസ്തകത്തെ....
മറക്കില്ല നിന്റെ കാഴ്ചകളും ...

( വര്‍ഷ )

1 comment: