പഴയ പോസ്റ്റുകള്‍

Subscribe:

Saturday, 1 October 2011

വാര്‍ധക്യം

ഞാന്‍ വരികയാണ്
അറിയാതെ അറിയാതെ
നിന്നിലേക്ക്‌ ...

ഇന്നെനിക്കുണ്ട്
സ്വപ്‌നങ്ങള്‍, പ്രതീക്ഷകള്‍,
സന്തോഷ നാളുകള്‍ ...

ചിരി തൂകുമ്പോഴും
ഭയപ്പെടുന്നു നിന്നെ ഞാന്‍
നിന്നിലെ ഒറ്റപെടലിനെ...

എങ്കിലും പിന്നെയും
ജീവിത ചക്രം
നിന്നിലേക്ക്‌ വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നു

അന്ന് ഞാന്‍ കണ്ട സ്വപ്‌നങ്ങള്‍
ഇടറിയ ഗാനമായ് , സ്വരമായ്
വിരസമാകുമോ ... മനസേ ...

അന്നെന്റെ വയസ്സന്‍ എന്‍ കൂടെ
എനിക്ക് ആശ്വാസമാകുമോ ...
അതോ...

എന്റെ മോഹങ്ങള്‍ തകര്‍ക്കാതെ
എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുതാതെ ...
ആ നാളുകള്‍ കാട്ടാതെ ...

പച്ചയാം സ്വപ്നങ്ങല്കിതിരി തണലുമായ്
കാക്കയ്ക്ക് ചോറ് ആയ്
അടര്തിയാലും ...

മരണ വാതിലില്‍ വീണ്ടുമെന്‍
സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ മൊട്ടിട് വിരിയും
എന്നോരെന്‍ പ്രതീക്ഷയോടെ ...

ഒരിക്കലും വറ്റാത്ത പ്രതീക്ഷയുമായി ...

(വര്‍ഷ)

No comments:

Post a Comment