പഴയ പോസ്റ്റുകള്‍

Subscribe:

Saturday, 17 December 2011

ഒരു പെണ്ണിന്റെ വേദന ...

നിന്റെ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ എന്റെതാകും ഞാന്‍ നിന്നെ പ്രണയിക്കുമ്പോള്‍
വിരഹത്തിന്റെ രുചിയറിഞാലോ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ പൊട്ടിയ ചില്ലുകൂടാരം ആകും
ആ ചില്ലുകളില്‍ രക്തപോട്ടുതൊട്ട എന്‍ ഹൃദയം ബാക്കിയാകും
കാലങ്ങള്‍ക്ക് അപ്പുറം പൊട്ടുതൊട്ട എന്‍ ഹൃദയം സിന്ദൂര കുറിയനിയുമ്പോള്‍
ഉള്ളില്‍ പഴയ നഷ്ടസ്വപ്‌നങ്ങള്‍ വിരിയുന്നു !
വിങ്ങലോടെ ആരും കാണാതെ ഞാന്‍ അത് മറച്ചു വെക്കും !
ഇച്ചിരി സ്വാര്‍ത്ഥതയോടെ ! അതിലേറെ വേദനയോടെ ...

(വര്‍ഷ)